فرم درخواست سرمایه حیات ترنم

فرم درخواست سرمایه حیات مخصوص بیمه گذارانی هست که تاریخ سر رسید بیمه نامه شون شده و قصد دارند سرمایه پایان دوره رو برداشت کنند.

نکته1 :مشخصات ذینفع یا ذینفعان حیات بیمه شده در جدول وسط فرم نوشته شود. ستون آخر ذینفع امضا کند و تاریخ حتما درج شود.
نکته 2 : پرینت شبای حساب ذینفع یا ذینفعان حیات حتما ضمیمه درخواست شده و برای ستاد مرکزی آرامش ارسال گردد.

نکته 3 : قسمت پایین فرم مربوط به کارشناس شعبه ست و نماینده و بیمه گذار در این قسمت چیزی ننویسند

فرم جدید پیشنهاد تبسم باران

فرم بیمه نامه طراوت باران

فرم بیمه نامه ترنم باران

فرم پیشنهاد بیمه نامه مستمری باران